15 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, Polska zatrzymała się na moment. Dokładnie o 21.37 Stolica Apostolska wydała komunikat: Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Jan Paweł II nauczył nas, że każdy ma do spełnienia w życiu jakąś misję. Pokazał swoim życiem, co to znaczy żyć dla prawdy, być wierny sobie i bronić wartości, nawet jeśli po drodze musimy przezwyciężyć wiele trudności. Słowa „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte” są wciąż aktualne i dotyczą nie tylko młodych.

Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w naszej szkole od 25marca 2020r.

Szanowni Państwo!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. ustaliłem następujące zasady.

1. Realizujemy plan zajęć z danego dnia w dniu, w którym mają się odbyć. Temat lekcji wpisujemy do dziennika elektronicznego i wysyłamy w wiadomości do:
a) rodziców uczniów klas 0-3,
b) uczniów klas 4-8;
do tematu można dołączyć krótkie informacje dotyczące realizowanego materiału na tej jednostce lekcyjnej.
2. Na podstawie informacji o odczytaniu wiadomości oraz innej działalności świadczącej o realizacji nauczania, można ustalić frekwencję, wpisując „zn” zdalne nauczanie, traktowane jako obecność.
3. Ocenę za wykonanie zadań nauczyciele ustalają na podstawie wypowiedzi ucznia na wideokonferencji, testów online, zdjęć prac wykonanych na polecenie nauczyciela przesłanych smartfonem lub pocztą internetową lub inne uzgodnione przez nauczyciela z dyrektorem, rodzicami i uczniami , zakładając, że są one wykonane samodzielnie.  Sposób wymiany informacji między uczniami i nauczycielami pozostawiam do wyboru uczniom i nauczycielom.
Oceny zapisujemy w dzienniku elektronicznym.
4. Na zajęciach rozwijających kreatywność wpisujemy temat: „Poznajemy nowe metody kształcenia na odległość”.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego oraz sportu i rekreacji polegać mają na przesłaniu uczniom zestawów prostych ćwiczeń do wykonania w domu jako przerywniki od pracy przed komputerem lub indywidualnie na świeżym powietrzu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na edukację zdrowotną. Można oceniać prace teoretyczne dotyczące edukacji zdrowotnej, historii sportu lub zasad obowiązujących w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Proszę jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji ruch dziecka jest bardzo wskazany.
6. Tematykę godzin wychowawczych, doradztwa zawodowego, wdżr, przekazujemy uczniom w tematach lekcji wskazując materiał internetowy lub inny, z którego uczniowie mogą korzystać.
7. Konsultacje dla uczniów i rodziców mogą się odbywać w godzinach od 8 do 15 w dni robocze.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się do tej pory w rozwiązanie problemów kształcenia na odległość. Z tego co się dowiedziałem, zaangażowały się w pomoc uczniom, oprócz nauczycieli, całe rodziny  włącznie z ciociami, wujkami, babciami i dziadkami.  Niestety pojawiają się trudności związane z szybkością łączy internetowych czy problemami technicznymi, od nas niezależnymi.

Przypominam jednak, że do tej pory nauczyciele testowali różne rozwiązania i przeprowadzali lekcje zdalnie, ale nie były one obowiązkowe. Od dzisiaj traktujemy naukę na starych zasadach, łącznie ze sprawdzeniem frekwencji i ocenianiem. Nie będzie to taka sama nauka, bo wymaga dużo większego zaangażowania ze strony ucznia. Tym bardziej proszę, by uczniowie, którzy do tej pory nie uczyli się zdalnie, pokonali swoje niechęci i postarali się powalczyć o dobre oceny.

Wszystkim Państwu i uczniom życzę spokojnej pracy i jak najszybszego powrotu do zdrowej do szkoły.

Tadeusz Stopyra

Informacja dla ósmoklasistów

Na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się zadania powtórkowe przed egzaminem. Polecam korzystanie z tej pomocy.

Dokładny adres: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Są tam umieszczone zarówno zadania z języka polskiego jak i matematyki oraz języka angielskiego + plik dźwiękowy.

Pokazujcie wyniki swojej pracy nauczycielom, na przykład korzystając z FB lub poczty elektronicznej. Można też korzystać z dziennika elektronicznego. Ja mam ustalone z klasą 5 przesyłanie zdjęć mms-em, ale uczę tylko w jednej klasie.

Nie marnujcie tego czasu. Jest duża szansa, że podobne zadania będą na egzaminie.

Życzę spokojnej pracy

Tadeusz Stopyra

Informacja MEN

Warszawa, 11 marca 2020 roku

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej