^Do góry

Termin śródrocznego klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej - styczeń 2018

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbędzie się 15 stycznia 2018r. o godzinie 14.40. Spotkanie z rodzicami planowane jest w dniu 19 stycznia 2018r. o godz. 17.00.

Poniżej przypominam wybrane paragrafy statutu szkoły dotyczące klasyfikacji śródrocznej.

§ 70

1. Klasyfikacja śródroczna polega na:

- podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;

- podsumowaniu zachowania ucznia;

- ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;

- ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;

z, tym że w klasach I-III w przypadku:

- obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

- dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjnąz tych zajęć.

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku do 15 stycznia.

3. Termin śródrocznego i rocznego zebrania klasyfikacyjnego  rady pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę uczniów danego oddziału na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej szkoły o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.

5. Najpóźniej na cztery tygodnie przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca w formie pisemnych zawiadomień przekazuje informacje rodzicom o przewidywanych ocenach.

6. Rodzice potwierdzają odbiór informacji własnoręcznym podpisem. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

§ 83

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 69 ust. 3.

2. Oceną wyjściową jest ocena poprawna.

3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:

- samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny;

- opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w szkole;

- opinię klasy.

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

- nieobecne godziny usprawiedliwione;

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- okazywanie szacunku innym osobom.

To był prawdziwy Weekend Cudów!!!

Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, nasze myśli kierują się w stronę naszych rodzin - bliskich i dalekich. Myślimy także o tych, którzy nie mogą tych świąt przeżywać radośnie z różnych powodów. Dlatego postanowiliśmy podarować cząstkę siebie i zgłosiliśmy się do udziału  w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Naszym zadaniem było przygotowanie  paczki świątecznej, w której miały się znaleźć  rzeczy, których najbardziej brakuje wybranej przez nas Rodzinie. Każdy z nas mógł się wykazać odrobiną dobroci i mieć swój wkład w to wielkie przedsięwzięcie. Tak też się stało.   Szkoła spisała się na 6! Wszystkie potrzebne rzeczy - znalazły się w paczce. Podczas kompletowania każdej paczki,  można było zauważyć także wielkie zaangażowanie emocjonalne dzieci i nauczycieli. W efekcie  nasze dary spakowaliśmy w 15 pięknych pudełek i w sobotę zawieźliśmy je do magazynu w Nisku. Po południu wolontariusze dostarczyli paczkę do wybranej przez nas rodziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej akcji.

Mamy nadzieję, że Święta Bożego Narodzenia dla „Naszej” Rodziny będą radosne, a Nowy, 2018 rok - da nadzieję na lepsze jutro.

Anna Laskowska

 

Połączył nas łańcuch

15 grudnia gościliśmy podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem. Podobnie jak w roku ubiegłym wykonywaliśmy łańcuch, który przyozdobi pomieszczenia domu. W prezencie otrzymaliśmy śliczny stroik świąteczny. Serdecznie dziękujemy za wspólną przygodę i życzymy pracownikom i uczestnikom: dużo zdrowia, wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy i uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
w Antoniowie

Mikołajki 2017

Jak co roku, 6 grudnia do grzecznych dzieci przychodzi Św. Mikołaj. Okazało się, ze wszyscy nasi uczniowie zasłużyli sobie na nagrodę. Dowodem są zdjęcia wykonane przez P. Dawida Wąsikowskiego. Serdecznie dziękujemy!!!

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem!
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Izby Regionalnej w Antoniowie!
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej!
Copyright © 2013. Zespół Szkół w Antoniowie  Rights Reserved.