Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w naszej szkole od 25marca 2020r.

Szanowni Państwo!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. ustaliłem następujące zasady.

1. Realizujemy plan zajęć z danego dnia w dniu, w którym mają się odbyć. Temat lekcji wpisujemy do dziennika elektronicznego i wysyłamy w wiadomości do:
a) rodziców uczniów klas 0-3,
b) uczniów klas 4-8;
do tematu można dołączyć krótkie informacje dotyczące realizowanego materiału na tej jednostce lekcyjnej.
2. Na podstawie informacji o odczytaniu wiadomości oraz innej działalności świadczącej o realizacji nauczania, można ustalić frekwencję, wpisując „zn” zdalne nauczanie, traktowane jako obecność.
3. Ocenę za wykonanie zadań nauczyciele ustalają na podstawie wypowiedzi ucznia na wideokonferencji, testów online, zdjęć prac wykonanych na polecenie nauczyciela przesłanych smartfonem lub pocztą internetową lub inne uzgodnione przez nauczyciela z dyrektorem, rodzicami i uczniami , zakładając, że są one wykonane samodzielnie.  Sposób wymiany informacji między uczniami i nauczycielami pozostawiam do wyboru uczniom i nauczycielom.
Oceny zapisujemy w dzienniku elektronicznym.
4. Na zajęciach rozwijających kreatywność wpisujemy temat: „Poznajemy nowe metody kształcenia na odległość”.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego oraz sportu i rekreacji polegać mają na przesłaniu uczniom zestawów prostych ćwiczeń do wykonania w domu jako przerywniki od pracy przed komputerem lub indywidualnie na świeżym powietrzu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na edukację zdrowotną. Można oceniać prace teoretyczne dotyczące edukacji zdrowotnej, historii sportu lub zasad obowiązujących w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Proszę jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji ruch dziecka jest bardzo wskazany.
6. Tematykę godzin wychowawczych, doradztwa zawodowego, wdżr, przekazujemy uczniom w tematach lekcji wskazując materiał internetowy lub inny, z którego uczniowie mogą korzystać.
7. Konsultacje dla uczniów i rodziców mogą się odbywać w godzinach od 8 do 15 w dni robocze.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się do tej pory w rozwiązanie problemów kształcenia na odległość. Z tego co się dowiedziałem, zaangażowały się w pomoc uczniom, oprócz nauczycieli, całe rodziny  włącznie z ciociami, wujkami, babciami i dziadkami.  Niestety pojawiają się trudności związane z szybkością łączy internetowych czy problemami technicznymi, od nas niezależnymi.

Przypominam jednak, że do tej pory nauczyciele testowali różne rozwiązania i przeprowadzali lekcje zdalnie, ale nie były one obowiązkowe. Od dzisiaj traktujemy naukę na starych zasadach, łącznie ze sprawdzeniem frekwencji i ocenianiem. Nie będzie to taka sama nauka, bo wymaga dużo większego zaangażowania ze strony ucznia. Tym bardziej proszę, by uczniowie, którzy do tej pory nie uczyli się zdalnie, pokonali swoje niechęci i postarali się powalczyć o dobre oceny.

Wszystkim Państwu i uczniom życzę spokojnej pracy i jak najszybszego powrotu do zdrowej do szkoły.

Tadeusz Stopyra